• اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی
   آدرس: آدرس: بیرجند، بلوار پیامبر اعظم(ص)
   سایت اداری، خیابان شهدای نیروی انتظامی
   جنب شرکت گاز استان
   کد پستی: 9713681151
   تلفن: 05632400023-5
   فکس: 05632400441
   پیامک: 100003870
   پست الکترونیک:
   آدرس وب سایت: khj.lmo.ir
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *