• برگزاری مراسم غبارروبی مزار مطهر شهدا با حضور جمعی از همکاران پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   برگزاری مراسم غبارروبی مزار مطهر شهدا با حضور جمعی از همکاران پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   برگزاری مراسم غبارروبی مزار مطهر شهدا با حضور جمعی از همکاران پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی به مناسبت هفته قوه قضائیه جمعی از همکاران اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در مراسم غبارروبی مزار مطهر شهدا شرکت نمودند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی به مناسبت هفته قوه قضائیه جمعی از همکاران اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در مراسم غبارروبی مزار مطهر شهدا شرکت نمودند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: